Ve 20. století se často prováděly technické úpravy koryt. Především napřimování, prohlubování a tím vynuceného opevňování koryt vodních toků. Důsledkem bylo zrychlení odtoku povodňových průtoků a větší škody v níže položených územích. Při těchto technických zásazích byly nevratně zničeny cenné říční, potoční a mokřadní biotopy a výrazně se zhoršily podmínky pro samočištění vody.

Proto dnes stále výrazněji pociťujeme potřeby obnovení přirozeného charakteru vodních toků a říční krajiny. K tomu slouží cílené zásahy, nazývané revitalizace.

Disponujeme sehraným týmem projektových manažerů a stavbyvedoucích, kteří se již spolu s četami vlastních zaměstnanců firmy, zkušených dělníků , kameníků, tesařů a dalších stavebních profesí podíleli na celé řadě významných vodohospodářských staveb napříč republikou.

Provádíme revitalizacační vodohospodářské stavby na vodních tocích, stavby jezů, přehrážek, skluzů a rybích přechodů, sanace nátrží, opevnění a modelaci koryt toků, protipovodňová opatření, rekonstruujeme nádrže, hráze , podílíme se na výstavbě poldrů, mokřadů a tůní.